Allmänna villkor

TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Sara Winblad tillhandahåller sina kunder. När ni nyttjar någon av gällande. Villkoren kan komma att ändras från en tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på www.sarawinblad.com 
Förändringar gäller endast för avtal som ingåtts eller tjänster som tillhandahållits efter att de uppdaterade villkoren har gjorts tillgängliga på ovanstående webbplats. 

1. Avtalsparter och definitioner

Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Sara Winblad (931317504) och Kunden.

Avtalet: den skriftliga eller muntliga överenskommelse som träffats avseende medlemskap mellan Emma Björndahl och Kunden, är dessa allmänna villkor gällande.

2. Sara Winblad tjänster
2.1 Sara Winblad tillhandahåller de i punkt 2.2 angivna tjänsterna. De tjänster som ingår i Kundens medlemskap framgår av intresseanmälan.
2.2 Hälsopaket Stor, Mellan & Liten. Träningspass personlig träning, gruppträning. Hudvårdsbehandling svensk massage, gruppaktiviteter med företag eller möhippor. Kostrådgivning.

3. Avgift
3.1 Kunden ska till Sara Winblad betala överenskommen avgift. Den överenskomna avgiften framgår av frågeformuläret. Avgiften skall betalas senast på angiven förfallodag. Betalningsvillkor är 10 dagar.

3.2 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning äger Sara Winblad rätt att skicka en betalningspåminnelse för vilken en påminnelseavgift om 60 kr debiteras. Vid utebliven betalning äger Sara Winblad rätt att vidta inkassoåtgärder enligt lag. Sara Winblad äger därvid rätt att debitera inkassokostnader enligt lag. Sara Winblad äger vidare rätt att omedelbart inställa fullgörelse av sin prestation vid betalningsdröjsmål (stoppningsrätt). Sara Winblad är inte skyldig att meddela Kund vid inställelse av fullgörelse på grund av Kunds betalningsdröjsmål.

4. Kundens övriga åtaganden
4.1 Kund behöver ha skickat in sitt ansikte- & tunganalys samt hälsa- & livsstilsformulär senast 3 dagar innan startdatum & uppföljningsmöten.

5. Avtalstid
5.1 Avtalet gäller, från och med överenskommet datum som beslutats vid start och uppföljning. Om kunden inte startar eller kommer i tid på uppföljningarna som är överenskommet så har inte Sara Winblad någon skyldighet att redigera priset. Sara Winblad har inte heller någon skyldighet att flytta slutdatum på grund av att kunden inte påbörjat sin tjänst när tidsperioden började ellr utnyttjat alla uppföljningsmöten under pågående tidsperiod. Om val av paket har skickats ut och arbete är påbörjat har Sara Winblad rätt att ta ut full betalning enligt överenskommelse oavsett om kunden fullföljer plan eller inte.

6. Ansvarsbegränsning
6.1 Sara Winblad är inte i något fall ersättningsskyldig.

6.2.Medicinsk rådgivning. Den informations som lämnas på www.sarawinblad.com eller via val av paket är inte avsedd att ersätta medicinsk eller liknande rådgivning vilken lämnas av läkare. Om du önskar eller känner behov av medicinsk rådgivning ombeds du kontakta din läkare.
6.3 De tjänster som Sara Winblad erbjuder nyttjas efter egna medicinska förutsättningar. Sara Winblad är inte ansvarig för vållad skada på grund av att Kunden, som en konsekvens av tillhandahållna tjänster, påförs eller riskerar att påföras.

7. Marknadsföring
7.1 Kunden accepterar att generella kunduppgifter kan komma att användas för marknadsföring av Sara Winblad eller av annan som Sara Winblad samarbetar med. Kunden kan när som helst genom skriftlig anmälan till Sara Winblad invända mot att kunduppgifter används för marknadsföring. Eller enligt frågeformuläret tacka nej till att kundens uppgifter används för marknadsföring.

8. Behandling av personuppgifter
8.1 Sara Winblad är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Personuppgifter registreras i samband med administration och utförande av tjänster enligt avtalet och behandlas av Sara Winblad för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Information om hur Sara Winblad behandlar personuppgifter finns från senast den 10 Augusti 2022 i form av integritetspolicy via Mailchimp.com

9. Ångerrätt
9.1 Då Sara Winblad tjänster är 100% individanpassade gäller inte ångerrätten.

10. Tillämplig lag och tvist

10.1 Tvist i anledning av dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella särskilda villkor för dessa regleras av svensk materiell rätt.

10.2 Tvist i anledning av Avtalet, dessa allmänna villkor, våra tjänster samt eventuella särskilda villkor för dessa får inte hänskjutas till domstol utan ska slutligt avgöras genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet).

10.3 Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande skall gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut istället skall tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall skall Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

10.4 Samtliga uppgifter som uppkommer inom ramen för skiljeförfarandet, liksom beslut eller skiljedom följande därav, ska omfattas av sekretess. Sådan sekretessbelagd information får inte vidarebefordras till tredje man utan den andra partens samtycke, om så inte krävs av lag eller annan författning eller för att part ska kunna tillvara ta sin rätt gentemot försäkringsgivare.

10.5 Utan hinder av förevarande skiljeklausul ska Sara Winblad äga rätt att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller inleda rättegång i allmän domstol beträffande förfallna fordringar som Sara Winblad har gentemot kund.

We use cookies to improve your experience and to help us understand how you use our site. Please refer to our cookie notice and privacy statement for more information regarding cookies and other third-party tracking that may be enabled.

© 2023 Sara Winblad

Instagram icon
Pinterest icon
LinkedIn icon
Facebook icon
Email icon
Website icon
Intuit Mailchimp logo